An Unbiased View of להגיש תביעה קטנה

בחלק זה נדונו השלכות האירוע על הרשות המקומית. בין הנושאים אשר נדונו: מקומו של ראש הרשות המקומית בקבלת ההחלטות בחירום, חוק 'עלי ספר' וחוק בפועל בנושאים כגון שמירת שגרה ושיקולים שראוי לשקול בנוגע לשמירת שגרה.

והתכנית לתואר שני בהתמודדות עם מצבי חירום ולימודי אש אוניברסיטת חיפה מזמינים את הציבור ליום עיון בנושא:

תפקיד המשרד להגנת הסביבה בהפחתת פוטנציאל סיכון מאזורי תעשייה

תרחיש חירום כלכלי הוא קל יותר ממצבי חירום אחרים, מהבחינה הזו שמערכת המשפט ממשיכה לקיים ביקורת שיפוטית למרות הארועים, ולכן יש יותר הגנה כנגד שימוש לרעה בסמכויות.

טפסר רן שלף, ראש מחלקת חקירות, הרשות הארצית לכבאות והצלה

קבוצות חרדים המתגוררים בצפת הודיעו שיתנגדו לקבל את החיסון, ובמשרד הבריאות מבקשים לכפות עליהם להתחסן.

·       יש הטוענים לצורך בחקיקת כלים משפטיים חדשים בנושאי שביתות.

·       כל כלל שייקבע מראש, ישפיע על התנהגות האזרחים במניעת או צמצום הנזק – ועל היקף הנזק.

·       חוק יסוד: הצבא מגדיר את היחסים בין הדרג המדיני לדרג הצבאי. הדרג המדיני מעורב בקביעת הנהלים אולם בזמן אמת ובלחץ זמן - לא תמיד יש זמן לקיים דיון וממשק עימו.

ההרצאה תציג את עיקרי התובנות מעבודת הדוקטורט העוסקת במשמעות הגבול בעולם הערבי-מוסלמי והשפעת get more info הגבול על היציבות הסוציו-פוליטית במרחב. 

פרופ' דבורה שמואלי ופרופ' אמנון רייכמן, אוניברסיטת חיפה

The conveners plan to publish the papers in an edited reserve or being a Unique issue of the regulation journal. Discussants may be invited to submit stand-on your own papers.

·       האזרחים אינם יודעים להבחין בין מצב של שגרה למצב חירום כי ישראל במצב חירום תמידי. הן לרשויות והן לאזרחים יש אינטרס לבטל את מצב החירום ולהותיר את היכולת להכריז על מצב חירום באירועים נקודתיים.

עו"ד רז נזרי, משנה ליועץ המשפטי לממשלה (פלילי), משרד המשפטים

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *